PRACOWNIA DYDAKTYKI FIZYKI I ASTRONOMII

Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński ul. Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin

szukaj w

Wyświtla od 60 do 90 z 122 wyników

lp. dział grupa nazwa katalog pdf-kB multimedia
61 O DF-17 "Zachodzi słoneczko" - efekt zielonego promienia. T.M.Molenda SD Kr-2017 1876
62 F DF-17 Kilka klasycznych eksperymentów pokazowych. A.Nowakowski i in. SD Kr-2017 935
63 EEl DF-12 Poglądowy sposób przedstawienia rezonansu napięć oraz roli elementów R, L, C w obwodzie prądu stałego i zmiennego. A.Kuczkowski i in. SD Gd-2012 639
64 M In-1PF Badanie ruchu obrotowego za pomocą wahadła Oberbecka M 15-A 592
65 M In-1PF Wyznaczanie modułu sztywności za pomocą wahadła torsyjnego M 10-B 503
66 M In-1PF Wahadło matematyczne – wyznaczanie wartości przyśpieszenia ziemskiego M 06-A 565
67 M In-1PF Wyznaczanie gęstości substancji dla brył regularnych M 01-A 751
68 Eks Art Analiza graficzna w nauczaniu fizyki. H.Szydłowski FS 2-2002 621
69 EEl In-1PF Badanie zależności oporu przewodnika od jego długości, pola powierzchni przekroju poprzecznego, rodzaju metalu E 06-B 611
70 EEl In-1PF Doświadczalne potwierdzenie prawa Ohma E 06-A 580
71 El In-1PF Badanie drgań relaksacyjnych z neonówką E 05-A 716
72 T In-1PF Wyznaczanie ciepła właściwego ołowiu i ciepła topnienia lodu M-31 520
73 M In-1PF II zasada dynamiki Newtona, doświadczalne potwierdzenie zależności a(F) M-21 856
74 T In-1PF Wyznaczanie stosunku Cp do Cv dla powietrza metodą Clementa i Desormesa M-12 539
75 M In-1PF Badanie zderzeń sprężystych i nieprężystych na torze powietrznym M-09 697
76 M In-1PF Wyznaczanie momentu bezwładności brył metodą wahadła fizycznego M-04 672
77 MP In-1PF Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą Stockesa M-03 907
78 M In-1PF Wyznaczanie gęstości cieczy i ciał stałych za pomocą piknometru i metodą hydrostatyczną M-01 658
79 Op In-1PF Badanie widm emisyjnych gazów przy pomocy spektrometru E-19 901
80 El In-1PF Wyznaczanie siły elektromotorycznej indukowanej w uzwojeniach silniczka E-17 366
81 O In-1PF Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej E-14 982
82 El In-1PF Wyznaczanie równoważnika elektrochemicznego miedzi i stałej Faradaya E-12 603
83 El In-1PF Wyznaczanie indukcji własnej i pojemności w obwodach prądu przemiennego E-11 699
84 O In-1PF Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki płasko-wypukłej metodą pierścieni Newtona i sferometru E-08 813
85 O In-1PF Badanie zależności fotometrycznych za pomocą fotokomórki E-04 695
86 O In-1PF Badanie zależności współczynnika załamania światła od stężenia gliceryny przy użyciu refraktometru Abbego E-03 590
87 O In-1PF Wyznaczanie skręcalności właściwej i stężenia roztworu cukru za pomocą polarymetru półcieniowego E-02 647
88 OG In-1PF Wyznaczanie parametrów soczewek przy wykorzystaniu metody Bessela i sferometru E-01 782
89 F Plakat 10 najpiękniejszych doświadczeń z fizyki 229
90 MK In Chronograf głośnikowy 264 zdjęcia(4)

legenda
dział: M - Mechanika, MK - kinematyka, MD - dynamika, E - Elektromagnetyzm, EEs - elektrostatyka, EEl - elektryczność, O - Optyka, itp.;
grupa: In - instrukcja zestawu dośw. FPN; In-1PF - instrukcja do dośw. na I Prac. Fiz.; In-Ob.- instrukcja miernika, przyrządu

Uniwersytet Szczeciński. Opiekun strony: Tadeusz Molenda, Webmaster: Sebastian Polonski

Wykonanie: PDFiA, US